Reklāma


Ugunsdzēsības aparātu apkope

SIA Baltijas ugunsdrošība serviss piedāvā veikt ugunsdzēsības aparātu apkopi, uzpildi un remontu saskaņā ar MK Ugunsdrošības noteikumiem Nr. 82 un LVS 332:2003 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī".

Veicam ikgadējo ugunsdzēsības aparātu apkopi tieši uz vietas Jūsu objektā mobilajā ugunsdzēsības apkopes punktā.

 

Izmantojam augstākās kvalitātes vācu firmas Brandschutztechnik Müller GmbH tehnoloģijas ugunsdzēsības aparātu apkopei.

Piedāvājam šo pakalpojumu visā Latvijas teritorijā. Ir iespēja individuāli vienoties par cenu. Transporta pakalpojumi ir bezmaksas.

Saskaņā ar MK Ugunsdrošības noteikumiem Nr. 82 un LVS 332:2003 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī" ugunsdzēsības aparātiem ir jāveic apkope vismaz vienu reizi gadā

 

   Pulvera ugunsdzēsības aparātu ikgadējā apkope, kas tiek veikta nākamajā gadā pēc aparāta iegādes.

 1. Tiek pārbaudīts ugunsdzēsības aparāta ārējais izskats;
 2. Patstāvīgā darba spiediena pārbaude;
 3. Pārbaudītas aparāta ārējās rezerves daļas (šļūtene, palaišanas mehānisms, manometrs un plombe) saskaņā ar ražotāja tehnisko pasi;
 4. Korpusa kvalitāte un izpūsta aparāta šļūtene no pulvera, kas tajā ir sakrājies;
 5. Ugunsdzēsības aparāti tiek notīrīti no netīrumiem;
 6. Nepieciešamības gadījumā, ja ir bojāts aparāta korpuss, tas tiek atjaunots un nokrāsots;
 7. Ja ikgadējā apkopē ir konstatēti ugunsdzēsības aparāta bojājumi, tad tiek veikta aparāta rezerves daļu demontāža un aparāta uzpilde.

 

 Ogļskābās gāzes jeb CO2 ugunsdzēsības aparātu ikgadējā apkopē, kas jāveic karu gadu

 1. Tiek pārbaudīts ugunsdzēsības aparāta ārējais izskats;
 2. Pārbaudītas aparāta ārējās rezerves daļas (izplūdes taures caurplūde, palaišanas mehānisms) saskaņā ar ražotāja tehnisko pasi;
 3. Aparāts tiek nosvērts;
 4. Ja tiek konstatēts svara vai darba spiediena zudums, ugunsdzēsības aparāts ir jādemontē un jāveic tā uzpilde;
 5. Ugunsdzēsības aparāti tiek notīrīti no netīrumiem;
 6. Nepieciešamības gadījumā, ja ir bojāts aparāta korpuss, tas tiek atjaunots un nokrāsots.

 

Saskaņā ar LVS 332:2003 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī".

 

Ugunsdzēsības aparātu divgadējā apkope

 

Jāveic tikai pulvera un ūdens putu ugunsdzēsības aparātiem. Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātiem šī pārbaude nav jāveic.

 

 1. Tiek pārbaudīts pastāvīgais darba spiediens, izpūšot to ciklonā un izjaucot;
 2. Ugunsdzēsības aparātus ar dzenošās gāzes baloniņu izjauc, lai pārbaudītu baloniņa svaru;
 3. Ūdens putu ugunsdzēsības aparātiem ir jāveic dzēšamās vielas pārpilde;
 4. Pārbaudītas aparāta ārējās rezerves daļas (šļūtene, palaišanas mehānisms, manometrs un plombe) saskaņā ar ražotāja tehnisko pasi;
 5. Korpusa kvalitāte un izpūsta aparāta šļūtene no pulvera, kas tajā ir sakrājies;
 6. Ugunsdzēsības aparāti tiek notīrīti no netīrumiem;
 7. Nepieciešamības gadījumā, ja ir bojāts aparāta korpuss, tas tiek atjaunots un nokrāsots.

 

Saskaņā ar LVS 332:2003 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī".

 

Ugunsdzēsības aparātu piecgadējā apkope

 

Jāveic tikai ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātiem. Vienu reizi piecos gados tiek pārbaudīts CO2 ugunsdzēsības aparāta korpuss un izplūdes mehānismi.

 

Ugunsdzēsības aparātu uzpildīšana

 

Ugunsdzēsības aparātu uzpildīšanu ir jāveic katru reizi, kad aparāts ir lietots., neatkarīgi no tā, vai visa ugunsdzēsības viela ir izpūsta. Aparātam pazūd spiediens un ir jāveic tā uzpildīšana. Uzpildīšanas laikā tiek veikti arī visi pasākumi, kas ietilpst aparātu ikgadējā apkopē.

 

Saskaņā ar LVS 332:2003 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī".

 

Ugunsdzēsības aparātu hidrauliskā pārbaude

 

Jāveic tikai pulvera un ūdens putu ugunsdzēsības aparātiem. Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātiem jāveic piecgadējā apkope.

 

Hidrauliskā pārbaude ir jāveic ik pēc 10 gadiem vai pēc izgatavotāja garantijas termiņa beigām. Nākamā hidrauliskā pārbaude jāveic ik pēc 5 gadiem. Hidrauliskās pārbaudes laikā tiek uzpildīts ugunsdzēsības aparāts un veikti arī visi pasākumi, kas ietilpst aparātu ikgadējā apkopē. 

Ugunsdzēsības ūdensvada krānu un sūkņu pārbaude

 

Ugunsdzēsības ūdensvada krānu pārbaude

 

Ugunsdzēsības ūdensvada krānu pārbaudi ir jāveic ne retāk kā reizi gadā. To nosaka MK noteikumi Nr. 82 punkts167. Šos pārbaudes rezultātus ir jāreģistrē iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada un to aprīkojuma pārbaudes žurnālā. Piedāvājam veikt gan krānu pārbaudi, gan reģistrēt pārbaudes rezultātus žurnālā, gan iesniegt pārbaudes aktu, kur tiek sniegts atzinums, par krānu atbilstību un darba spiedienu.

Piedāvājam arī veikt ugunsdzēsības krānu remontu vai veco ugunsdzēsības krānu demontāžu un jauno krānu montāžu.

 

Ugunsdzēsības sūkņu pārbaude

 

Ugunsdzēsības sūkņu pārbaudi ir jāveic ne retāk kā reizi ceturksnī. To nosaka MK noteikumi Nr. 82 punkts161. Šos pārbaudes rezultātus ir jāreģistrē ugunsdzēsības sūkņu pārbaudes žurnālā. Piedāvājam veikt sūkņu pārbaudi, sekot līdzi pārbaudes termiņiem, reģistrēt pārbaudes rezultātus žurnālā, iesniegt pārbaudes aktu, kur tiek sniegts atzinums par sūkņu atbilstību un darba spiedienu.

 

Piedāvājam izstrādāt arī ugunsdzēsības ūdensapgādes sūkņu telpās nepieciešamās shēmu un sūkņu piesaistes shēmas atbilstoši MK noteikumu Nr. 82 punkts160 prasībām.

 

Ugunsdrošības dokumentācijas izstrāde

 

Piedāvājam izstrādāt ugunsdrošības dokumentāciju individuāli Jūsu uzņēmumam. Ugunsdrošības dokumentācijā ietilpst ugunsdrošības instrukcija jeb rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā.

Saskaņā ar šo dokumentāciju, atbildīgā persona par ugunsdrošību ir tiesīga veikt darbinieku instruēšanu ugunsdrošībā.

 

Piedāvājam arī standarta ugunsdrošības dokumentāciju mazākiem uzņēmumiem - veikaliem, ofisiem vai citām iestādēm, kurā ietilpst ugunsdrošības instrukcija un rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā.

 

Ugunsdrošības dokumentācija tiek izstrādāta atbilstoši MK noteikumiem Nr.82 un citiem normatīvajiem aktiem.

 

Piedāvājam arī visu nepieciešamo uzskaites žurnālu aizpildīšanu.

 

Par šī pakalpojuma izmaksām ar klientu vienojamies individuāli. Izmantojot citus pakalpojums ugunsdrošībā, piemēram, ugunsdzēsības aparātu apkopivai evakuācijas plānu izstrādi, piedāvājam šo pakalpojumu bez maksas

Evakuācijas un teritorijas plānu izstrāde

 

Evakuācijas plānu izstrāde ir jāveic, ja ēkā vienlaikus uzturas vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas). Saskaņā ar LVS 446 prasībām un MK noteikumiem Nr. 82 punktu 36.

Evakuācijas plānus izstrādā individuāli katram uzņēmumam un tā izmaksas ir iespējams noteikt tikai pēc objekta apsekošanas vai telpu plānojuma aplūkošanas.

 

Mūsu piedāvātais sadarbības modelis:

 1. Jūsu pieprasījums evakuācijas plānu izstrādei ;
 2. Elektroniska telpu plānojuma apskatīšana vai objekta apsekošana;
 3. Mūsu piedāvājums;
 4. Apstiprinājums;
 5. Evakuācijas plānu izstrāde;
 6. Piedāvājam šos plānus arī piegādāt, ierāmēt un piestiprināt to nepieciešamajā atrašanās vietā;
 7. Izstrādājot evakuācijas plānus, konsultēsim Jūs arī par pārējā ugunsdzēsības inventāra izvietojumu.

 

Evakuācijas plānus pēc ugunsdrošības noteikumiem Nr. 82 apstiprina objekta vadītājs vai par tā ugunsdrošību atbildīgā persona.

 

Evakuācija plāni tiek izstrādāti saskaņā ar LVS 446 prasībām.

 Apkures un ventilācijas ierīču tīrīšana

Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka sodrēju tīrīšanu drīkst veikt tikai sertificēts dūmvadu tīrīšanas speciālists. Ugunsdrošības noteikumi paredz, ka skurstenis divreiz gadā ir jātīra mehāniski pat tad, ja ir lietoti kādi speciālie ķīmiskie līdzekļi.

 

Kad dūmvadu ierīču tīrīšana ir veikta, tas tiek fiksēts mājas apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas žurnālā, atzīmējot arī pārkāpumus.

Saskaņā ar “Ugunsdrošības noteikumos” paredzētajām normām, dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehnisko stāvokli reizi trijos gados pārbauda sertificēts skursteņslaucītājs un par to sastāda aktu. Savukārt dūmvadus, kuriem pievienotas gāzes iekārtas, un gāzes iekārtu uzstādīšanas telpu ventilācijas kanālus ekspluatācijas laikā pārbauda un attīra šādos termiņos:

 • dūmvadus — ne retāk kā reizi gadā;
 • ķieģeļu dūmvadus ar oderējumu un metāla dūmvadus — ne retāk kā reizi divos gados;
 • ventilācijas kanālus — ne retāk kā reizi trijos gados.

Apkures iekārtas un ierīces pārbauda divas reizes gadā, ja ekspluatācijas noteikumos nav noteikts citādi, un, ja nepieciešams, attīra no sodrējiem. Tos no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem iztīra pirms apkures sezonas sākuma, un apkures sezonā ne retāk kā reizi mēnesī ilgdedzes apkures krāsnīm un divas reizes — citām apkures ierīcēm.

SIA „Baltijas ugunsdrošības serviss” piedāvā šos pakalpojumus. 

 

Pilns serviss jeb BUS

Sadarbojoties ar SIA Baltijas ugunsdrošības servisu, Jūs iegūsiet labāko un kvalitatīvāko pakalpojumu Latvijā!

 

Piedāvājam izveidot pilnīgi jaunu un stabilu ugunsdrošības sistēmu Jūsu uzņēmumam.

 

Mēs piedāvājam ne tikai piegādāt Jums ugunsdrošības inventāru, veikt tā tehniskās apkopes, veikt drošības sistēmu apkopes vai izstrādāt Jums evakuācijas plānus, bet mēs piedāvājam arī

 1. Piestiprināt izstrādātos evakuācijas plānus pie sienas, ierāmēt tos;
 2. Ugunsdzēsības aparātus izvietot to nepieciešamajās atrašanās vietās;
 3. Piestiprināt ugunsdzēsības inventāru;
 4. Izlīmēt ugunsdrošības un citas drošības zīmes Jūsu objektā saskaņā ar LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”;
 5. Konsultēt Jūs par evakuācijas izeju atbilstību normatīviem;
 6. Vienmēr sazināties ar Jums un atgādināt par nepieciešamo rīcību ugunsdrošības normatīvu ievērošanai!

Ugunsdrošības instruktāžas

Piedāvājam organizēt instruktāžas ugunsdrošībā un darba aizsardzībā.

Instruktāžas iespējams organizēt tieši uz vietas Jūsu objektā vai mūsu piedāvātajā auditorijā.

Pēc instruktāžām pasniedzējs aizpilda instruktāžu reģistrācijas uzskaites žurnālu.

 

Organizējam arī praktiskās apmācības dzēšanā.

 

Instruktāžas

Cena bez PVN

Teorētiskā instruktāža ugunsdrošībā

60,00

 

Teorētiskā instruktāža ugunsdrošībā un praktiskās nodarbības dzēšanā

80,50*

 

*papildus izlietoto ugunsdzēsības aparātu uzpilde

 

Izmaksas darba aizsardzībai piedāvājam individuāli.

 


MājasMājas

Grozs  

(tukšs)

Jauni produkti

Pašlaik jaunu produktu nav